جرثقیل های بازویی

جرثقیل های بازویی

بر حسب وضعیت شامل یک بازو و یا یک ستون و بازوست. جرثقیل بازویی نوعی از جرثقیل است که حرکت و جابجایی چرخشی بازو و حرکت ترولی در طول بازو و حرکت بالابری با وینچ را می دهد. مدل ستونی این جرثقیل ها می تواند بهبا فنداسیون به زمین متصل شود و مدل  بدون ستون توسط بدون می تواند به ستون موجود متصل شود.

Back to Top