خط تولید


خط تولید

7800 مترمربع مساحت تولیدی ( سربسته)

5900 مترمربع مساحت انبار(باز)

ظرفیت  ساخت سازه 6000 تن در سال

ماشین کاری

رنگ آمیزی

جوشکاری

ما سازمان خدمات و فروش را به منظور خدمت عملی و سریع به شما طراحی کرده ایم ...

 


team
team

تولید قطعات

تولید رنگ

خط جوشکاری

Back to Top